Theo thống kê ít nhất 70% doanh nghiệp trên thế giới là doanh nghiệp gia đình và vì vậy Việt nam cũng không nằm ngoại lệ. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp gia đình tăng lợi nhuận theo cấp số nhân, và để làm điều đó thì ActionCOACH CBD Firm – đơn vị trong lĩnh vực huấn luyện doanh nghiệp sử dụng hệ thống ActionCOACH số 1 thế giới đã và đang tập trung phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam.