Ngày 24/7/2020 COACH LEO Võ Thái Lâm – TOP 25 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp xuất sắc nhất thế giới – đã đào tạo 6 Bước xây dựng Doanh nghiệp thành công (6 STEPS) tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm. 

Các Chủ Doanh nghiệp, nhà quản lý khi tham gia buổi đào tạo đã có thể nắm được kiến thức về 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công (6 STEPS). Một doanh nghiệp thành công là một doanh nghiệp phải có chuẩn mực thương mại, hoạt động phải có lợi nhuận và tự vận hành hiệu quả mà không cần sự kiểm soát trực tiếp của chủ doanh nghiệp.

Chương trình 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công (6 STEPS) là chương trình được huấn luyện theo tiêu chuẩn ActionCOACH toàn cầu. ActionCOACH đã vận hành 26 năm trên 83 quốc gia và đạt được chuẩn mực theo đúng định nghĩa của mình. 

ActionCOACH CBD Firm sẽ hướng dẫn các chủ doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp theo chuẩn mực của quốc tế – theo mô hình 6 STEPS bằng cách:

Step 1: CHỦ ĐỘNG. Loại bỏ sự hỗn loạn trong doanh nghiệp của bạn và chủ động trong 4 lĩnh vực sau: Thời gian, Chuỗi cung ứng, tiền và đích đến.

Step 2: Xây dựng THỊ TRƯỜNG NGÁCH.

Step 3: Xây dựng ĐÒN BẨY cho doanh nghiệp: 

  • Nhân sự và đào tạo.
  • Kiểm tra và đo lường. 
  • Hệ thống và công nghệ. 
  • Chuỗi cung ứng. 

Step 4: 6 chìa khóa để xây dựng một ĐỘI NGŨ chiến thắng.

Step 5: Phương pháp để VẬN HÀNH ĐỒNG BỘ doanh nghiệp có thể nhân bản ra nhiều phiên bản giống doanh nghiệp của mình.

Step 6: KẾT QUẢ. Kết quả cuối cùng đạt được phải là một doanh nghiệp thật sự theo định nghĩa của ActionCOACH: “MỘT DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, SINH LỜI, vận hành không cần BẠN”.

Chương trình 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công (6 STEPS) được tổ chức thường xuyên tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm. 

Tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công tại: (để link website 6 steps)

 

Ngày 24/7/2020 COACH LEO Võ Thái Lâm – TOP 25 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp xuất sắc nhất thế giới – đã đào tạo 6 Bước xây dựng Doanh nghiệp thành công (6 STEPS) tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm. 

Các Chủ Doanh nghiệp, nhà quản lý khi tham gia buổi đào tạo đã có thể nắm được kiến thức về 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công (6 STEPS). Một doanh nghiệp thành công là một doanh nghiệp phải có chuẩn mực thương mại, hoạt động phải có lợi nhuận và tự vận hành hiệu quả mà không cần sự kiểm soát trực tiếp của chủ doanh nghiệp.

Chương trình 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công (6 STEPS) là chương trình được huấn luyện theo tiêu chuẩn ActionCOACH toàn cầu. ActionCOACH đã vận hành 26 năm trên 83 quốc gia và đạt được chuẩn mực theo đúng định nghĩa của mình. 

ActionCOACH CBD Firm sẽ hướng dẫn các chủ doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp theo chuẩn mực của quốc tế – theo mô hình 6 STEPS bằng cách:

Step 1: CHỦ ĐỘNG. Loại bỏ sự hỗn loạn trong doanh nghiệp của bạn và chủ động trong 4 lĩnh vực sau: Thời gian, Chuỗi cung ứng, tiền và đích đến.

Step 2: Xây dựng THỊ TRƯỜNG NGÁCH.

Step 3: Xây dựng ĐÒN BẨY cho doanh nghiệp: 

  • Nhân sự và đào tạo.
  • Kiểm tra và đo lường. 
  • Hệ thống và công nghệ. 
  • Chuỗi cung ứng. 

Step 4: 6 chìa khóa để xây dựng một ĐỘI NGŨ chiến thắng.

Step 5: Phương pháp để VẬN HÀNH ĐỒNG BỘ doanh nghiệp có thể nhân bản ra nhiều phiên bản giống doanh nghiệp của mình.

Step 6: KẾT QUẢ. Kết quả cuối cùng đạt được phải là một doanh nghiệp thật sự theo định nghĩa của ActionCOACH: “MỘT DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, SINH LỜI, vận hành không cần BẠN”.

Chương trình 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công (6 STEPS) được tổ chức thường xuyên tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm. 

Tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công tại: (để link website 6 steps)